സൗജന്യ തൊഴിൽ പരിശീലനം

മലപ്പുറം മഅ്ദിൻ അകാദമിയുടെ വൈസനിയം വാർഷികാഘോഷത്തിന്റെ ഭാഗമായി മഅ്ദിൻ പോളിടെക്നിക് കോളേജിന് കീഴിൽ സൗജന്യ തൊഴിൽ പരിശീലനം. 

കൂടുതൽ അറിയുവാൻ ഇവിടെ ക്ലിക് ചെയ്യുക

സൗജന്യ തൊഴിൽ പരിശീലനം

മലപ്പുറം മഅ്ദിൻ അകാദമിയുടെ വൈസനിയം വാർഷികാഘോഷത്തിന്റെ ഭാഗമായി മഅ്ദിൻ പോളിടെക്നിക് കോളേജിന് കീഴിൽ സൗജന്യ തൊഴിൽ പരിശീലനം. 

കൂടുതൽ അറിയുവാൻ ഇവിടെ ക്ലിക് ചെയ്യുക