മഅ്ദിൻ ശജറ : രജിസ്‌ട്രേഷൻ

നിബന്ധനകൾ

  • നിങ്ങളുടെ വിവരങ്ങൾ ഇംഗ്ലീഷ് ഭാഷയിൽ മാത്രം നൽകുക
  • വിവരങ്ങൾ നൽകിയതിനു ശേഷം നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്ന രജിസ്‌ട്രേഷൻ നമ്പർ സൂക്ഷിച്ചു വെക്കുക. ശജറയിൽ നിങ്ങൾ നൽകിയ വിവരങ്ങളുടെ റഫറൻസ് നമ്പർ ആണിത്.

Application to Shajara Conference closed on 29th 00.01 AM. Please come to the venue for spot registration. Thank You.