വൈസനിയം ആദർശ ക്യാമ്പ് സപ്ലിമെന്റ് (സിറാജ് ദിന പത്രം)